Information om biocidfärger på fritidsbåtar

Sedan 2008 är det förbjudet att ha TBT-färger (tennbaserade färger) på sin båt i Mälaren. TBT är ett hormonstörande ämne som är mycket giftigt och som påverkar många organismer även i låga halter. TBT är också giftigt för människan, eftersom det påverkar våra hormoner. Det har varit förbjudet sedan 1989 för fritidsbåtar men hittas fortfarande på båtskrov. Gamla färglager läcker fortfarande ut giftet under lång tid efter att det målats på.

Koppar och zink i båtbottenfärg är också sedan några är tillbaka förbjudet att inneha på båtar som har sin huvudsakliga förtöjningsplats i Mälaren. Även bly i färgen är förbjudet. Vi har till kommunen i uppgift att undersöka och kartlägga vilka båtar i vår klubb som fortfarande är målade med dessa färger. Vi har i vår utfasningsplan på oss till årsskiftet 2021, att sanera båtar över riktvärdet och kan avvakta med båtar som har lägre halter än riktvärdet.

Alla båtar med bly- eller tennfärger måste saneras.

Vid sanering uppstår en mängd risker både för miljö och för din hälsa. Nedan följer några råd kring hur man ska agera vid sanering. Det är båtägarens ansvar att följa de regelverk som finns för sanering och ansvara för att dessa miljögifter inte hamnar på vår hamnplan.

Saneringsalternativ

Sanering kan ske genom att skrapa bort färger, slipa av den med slipmaskin eller anlita ett företag som kan blästra bort färgen.

Kallhäll båtklubb förordar skrapning för sanering av TBT (tributyltenn) och bly, då detta inte utsätter andra medlemmar i din båts omedelbara närhet för skadligt damm.

Skrapning: Att skrapa batbotten har den fördelen att de giftiga fargresterna snabbt och latt kan samlas ihop i ett tätt kärl och lämnas in som farligt avfall med liten risk för spridning.

 • Om du väljer att skapa bort färgen täcker du marken med en presenning eller en markduk, dådet är extremt viktigt att denna färg inte kommer ut på marken och sprider sig till grundvattnet.
 • Skydda dig själv genom att använda tjockare handskar, typ diskhandskar, och skyddande klädsel ex en overall som du kan kassera efter användning. Använd också skyddsglasögon.
 • Måla på färgborttagningen, som löser upp färgen. Skrapresterna blir då en kladdig massa som lätt kan samlas upp. Observera att färgborttagningen ofta är basisk och frätande.
 • Färgskrapet med den upplösta färgen placeras i en hink med lock och lämnas i miljöcontainern. Märk hinken med ”färgrester”.
 • Om du får spill på kläderna eller markduken måste spillet tas bort eller kasseras som miljöfarligt avfall. Lämna dem i en kasse i miljöstationen, märkt ”kontaminerat”.

Slipning: Metoden kan bara användas om du ska sanera koppar- eller zinkfärg på din båt. När man slipar en batbotten bildas det ett finkornigt slipdamm. Du maste darför hyra/lana nagon form av proffsutrustning då en vanlig slipmaskins dammfilter inte räcker för att förhindra att färgrester spridsi luften kring din båt. Använd personlig skyddsutrustning!

 • Om du väljer att slipa bort gammal färg täcker du marken med en presenning/markduk.
 • Täck även sidorna på din båt, så ett tält bildas.
 • Skydda dig själv genom att använda en andningsmask, vanliga dammfiltermasker skyddar inte så bra då de inte sluter tätt. Använd skyddsglasögon, engångsoverall och täck även huvudet.
 • Koppla din slipmaskin till en dammsugare avsedd för slipdamm.
 • Efter avslutad slipning lämnar du dina skyddskläder i ”tältet”, då dessa ofta är täckta med färgdamm. Det är viktigt att detta damm inte sprids över hamnplanen.
 • Slippapper och slipdamm från dammsugaren ska lämnas i miljöcontainern efter avslutat arbete. Lägg resterna i en hink med lock som märkas ”färgrester”.
 • Efter avslutad slipning ska även presenningen dammsugas så alla rester omhändertas.Om du vatslipar ska du se till vattnet tas om hand och inte kommer ut till miljön.

Blästring: Om du väljer att blästra båten måste den transporteras bort till någon lämplig plats där den blästras enligt de arbetsmiljöregler som gäller för blästring.

XRF-mätning

Kallhälls båtklubb kommer under vintern att genomföra en mätning på samtliga av klubbens båtar. Vikommer därefter att informera varje båtägare om en eventuell sanering krävs.

Rådgivande värden från Stockholms stad: (från företaget Happy Boat)

Ett färglager av en vanlig kopparfärg ger ett XRF-mätvärde på vanlig Östersjöfärg motsvarar ca 1100 μg(microgram) koppar/cm2. Det rådgivande referensvärdet som Stockholm stad satt upp för vad som är tillåtet i sötvatten såsom Mälaren är 1000 μg/cm2.

När det gäller zink så motsvarar ett nymålat färglager av ett lager av Östersjöfärg motsvarar ca 2000 μg zink/cm2. För zink finn inget riktvärde.

Kvantifieringsgränsen med XRF:en är för tenn 50 μg/cm2 och för koppar, zink och bly 100 μg/cm2.