Historia

KaBK är en av de äldsta föreningarna med fritids-verksamhet inom Järfälla och definitivt den första båtklubben.

Att den bildades 1921 finns fakta för hos bl.a Järfälla Kommuns arkiv samt från intervjuer gjorda med äldre medlemmar.

Vid bildandet var 391 personer mantalsskrivna i Kallhäll.

I den första styrelsen var Sigfrid Nejström ordförande och där ingick även Emil Ekelund, Manne Spångberg och Emil Fernström som var legendarisk byggbas hos Bolinders. Han såg till att klubben sponsrades med lämpligt materiel till bryggor o.s.v. Första protokollet som finns bevarat är från maj 1925 och då var inträdesavgiften 5 kronor och årsavgiften 3 kronor.  

Bolinders

Båtklubben växte upp under stark påverkan från Bolinders och i stadgarna stod inskrivet att medlemmarna skulle vara anställda eller tidigare anställda hos Bolinders. Den passusen fanns kvar så länge Bolinders fabriker existerade till slutet på 50-talet. Produkter med marin anknytning har också tillverkats hos Bolinders, t ex. utombordaren ”Trim”.

Bryggorna var under många år ett stort problem och 1938 invigdes under pompa och ståt en ny brygganläggning där bl.a. greve Stellan Mörner från Bolinders talade. Tyvärr tog isen året efter de med möda uppbyggda bryggorna. Någon riktigt bättring blev det inte förrän 1962 då betongpontoner kunde inköpas genom ett fördelaktigt lån av Järfälla kommun.

SMV

1958 hade Svenska Maskinverken övertagit Bolinders fabriker och genom ett dotterföretag som hette Parca Marin började de med båtförsäljning på ”Grindudden” ( ett område som fortfarande till del finns på KaBKs område) och anlade där en ponton, mastkran och sjösättningsramp. När båtförsäljningen upphörde 1972 tillföll den anläggningen KaBK genom att kommunen samtidigt inköpte hela industriområdet inklusive den mark som KaBK frikostigt fått disponera av Maskinverken.

Dubbelspårutbyggnaden, hamnområdet och renoveringar in i nutid.

Det som från början sågs som något negativt vid de första mötena med olika parter i november 1993 har efter hand bytts till något positivt. Det var många förslag på hur spåren skulle dras och bl.a. ett där det skulle byggas en bro över området. Alla förslag hade dock gemensamt att hamnområdet på något sätt skulle drabbas. När dragningen av spåren var fastställt återstod att ge oss ersättningsmark för det som förlorades för tunnelbygget. Åter blev det en hel del förslag innan vi kom fram till den lösning som vi nu kan se.

Vi har hela tiden haft ett väldigt bra samarbete med de olika parterna i kommunen, Banverket och hos entreprenören och de har varit hörsamma för våra önskemål och i väldigt stor utsträckning ersatt oss med i många fall bättre standard än vi hade tidigare bl.a. klubbhuset och sjöbodarna. Sedan första mötet i november 1993 hade vi nästan 100 olika möten och sammankomster där problemen dryftats och de olika kontaktmännen på Banverket blev i princip goda vänner.. År 2003 kunde KaBK efter långa förhandlingar köpa loss marken från kommunen.

Därefter har vi klätt in förrådscontainers samt ordnat bättre belysning, bytt grindlås och nycklar, gjutit ny ramp för sjösättning av mindre trailerbåtar mm, mm. På Eldholmen har vi renoverat och förbättrat bryggor – ett jobb som ska fortsätta tills alla bryggor är i toppskick. Under 2015 renoverades sista biten av gästbryggorna på Eldholmen färdigt.

Våren 2014 färdigställdes en totalrenoverad A-brygga ( bryggorna mot fastlandet) tillsammans med Y-bommar och belysningsstolpar med el-uttag. Tillika försågs D-bryggan ( yttre pontonen) också med Y-bommar. 2015 installerades en egenfinansierad toasugs-anläggning i hamnen och en mycket modernare hamn i KaBK var ett faktum efter dessa arbeten.

Under 2017/-18 helronoverades även C-bryggan och försågs med bommar, nya belysningsarmaturer med el-uttag.

2019 investerade klubben i en vågbrytande ponton mot nordanvinden. Toatömningsanläggningen flyttades dit och förskvatten-kran installerades på pontonen som gör att man idag har en perfekt servicebrygga där det också är lätt att lasta i och ur båten från sidan.

Under 2019 blev föreningen också skattskydig efter att saken drivits på av Skatteverket. Moms skall nu redovisas ut- och in och skatt skall betalas på eventuell vinst. Efter några år med detta system har vi dock sett att inga stora förändringar skett för medlemmarna.

Under våren 2020 lamslog Corona-pandemin alla planerade samlingar i föreningen och möten hölls digitalt och avstånd skulle hållas i hamnen, special-arrangemang vid sjösättningar och upptagningar måste till. Inga kaffe-rep eller fester skulle hållas. Allt detta var något som kändes mycket främmande för medlemmarna i en förening som har mycket god sammanhållning och där just samvaron med varandra i arbete och fest gör att stämningen i vår klubb känns sällsynt god.

Våren 2021 installerades ett nytt elektroniskt lås-system installeras i alla föreningens grindar och låsta utrymmen. Det ger bra kontroll på våra nycklar och att de endast finns hos behöriga medlemmar.

2021 fyllde också Kallhälls Båtklubb 100 år och är därmed en av kommunens äldsta föreningar. Pandemin satte även stopp för den planerade 100-årsfesten 2021, men smittoläget släppte så vi kunde ordna en rungande fest med nästan 100 deltagare på Ulvsättra loge, den 10 september 2022. Mycket lyckat och ett storartat arbete av klubbens festkommitté i ledning av Göran Lengstam.

Med de många fina insatser som har utförts under dessa år och med den välvilja som funnits och finns bland medlemmarna att ställa upp och jobba ser vi inga problem med att bibehålla en hamnanläggning i toppskick och en levande ideell förening med god ekonomi och fortsatt fin samvaro !