Historia

KaBK är en av de äldsta föreningarna med fritids-verksamhet inom Järfälla och definitivt den första båtklubben.

Att den bildades 1921 finns fakta för hos bl.a Järfälla Kommuns arkiv samt från intervjuer gjorda med äldre medlemmar.

Vid bildandet var 391 personer mantalsskrivna i Kallhäll.

I den första styrelsen var Sigfrid Nejström ordförande och där ingick även Emil Ekelund, Manne Spångberg och Emil Fernström som var legendarisk byggbas hos Bolinders. Han såg till att klubben sponsrades med lämpligt materiel till bryggor o.s.v. Första protokollet som finns bevarat är från maj 1925 och då var inträdesavgiften 5 kronor och årsavgiften 3 kronor.  

Bolinders

Båtklubben växte upp under stark påverkan från Bolinders och i stadgarna stod inskrivet att medlemmarna skulle vara anställda eller tidigare anställda hos Bolinders. Den passusen fanns kvar så länge Bolinders fabriker existerade till slutet på 50-talet. Produkter med marin anknytning har också tillverkats hos Bolinders, t ex. utombordaren ”Trim”.

Bryggorna var under många år ett stort problem och 1938 invigdes under pompa och ståt en ny brygganläggning där bl.a. greve Stellan Mörner från Bolinders talade. Tyvärr tog isen året efter de med möda uppbyggda bryggorna. Någon riktigt bättring blev det inte förrän 1962 då betongpontoner kunde inköpas genom ett fördelaktigt lån av Järfälla kommun.

SMV

1958 hade Svenska Maskinverken övertagit Bolinders fabriker och genom ett dotterföretag som hette Parca Marin började de med båtförsäljning på ”Grindudden” ( ett område som fortfarande till del finns på KaBKs område) och anlade där en ponton, mastkran och sjösättningsramp. När båtförsäljningen upphörde 1972 tillföll den anläggningen KaBK genom att kommunen samtidigt inköpte hela industriområdet inklusive den mark som KaBK frikostigt fått disponera av Maskinverken.

Dubbelspårutbyggnaden, hamnområdet och renoveringar in i nutid.

Skulle det bli en järnvägsbro rakt över vår hamn och över fjärden?

Det som från början sågs som något negativt vid de första mötena med olika parter i november 1993 har efter hand bytts till något positivt. Det var många förslag på hur spåren skulle dras och bl.a. ett där det skulle byggas en bro över området. Alla förslag hade dock gemensamt att hamnområdet på något sätt skulle drabbas. När dragningen av spåren var fastställt kunde vi konstatera att det för vårt vidkommande bästa alternativet hade vunnit – en tunnel ovanför området. Lite av vårt tidigare område blev en slänt och en GC-väg och nu återstod att ge oss ersättningsmark för det som förlorades för tunnelbygget. Åter blev det en hel del förslag innan vi kom fram till den lösning som vi nu kan se.

Bra stämning med (dåvarande) Banverket och kommunen samt förvärv av området.

Vi har hela tiden haft ett väldigt bra samarbete med de olika parterna i kommunen, Banverket och med entreprenören som utförde bygget och de har hela tiden varit hörsamma för våra önskemål och i väldigt stor utsträckning ersatt oss med i många fall bättre standard än vi hade tidigare; bl.a. klubbhuset och sjöbodarna. Sedan första mötet i november 1993 hade vi nästan 100 olika möten och sammankomster där problemen dryftats och de olika kontaktmännen på Banverket blev i princip goda vänner.
År 2003 kunde KaBK, efter många möten och förhandlingar, köpa loss marken från kommunen.

Efter att Banverket var klar med bygget och vi fått bl a nytt klubbhus, så kläddes förrådscontainers in samt att vi ordnat bättre belysning, gjutit ny ramp för sjösättning av mindre trailerbåtar mm, mm.
På Eldholmen har vi renoverades och förbättrades bryggor – ett jobb som ska fortsätta tills alla bryggor är i toppskick. Under 2015 renoverades sista biten av gästbryggorna på Eldholmen färdigt.

Bryggor renoverades och byggdes om i hamnen.

Våren 2014 färdigställdes en totalrenoverad A-brygga ( bryggorna mot fastlandet) tillsammans med Y-bommar och belysningsstolpar med el-uttag. Tillika försågs D-bryggan ( yttre pontonen) också med Y-bommar. 2015 installerades en egenfinansierad toatömnings-anläggning i hamnen kopplad till det kommunala avloppet och en mycket modernare hamn i KaBK var ett faktum efter dessa arbeten.

Under 2017/-18 helrenoverades sedan även C-bryggan och försågs med bommar, nya belysningsarmaturer med el-uttag. Vi hade nu en helt boj-fri hamn som är mycket mer lättnavigerad och dessutom prydligare.
Nästan alla medlemmar med någon bygg-vana ställde upp i bygget av dessa nya och moderna bryggor. 1000-tals mantimmar lades ner och mycket spekulationer har det varit om vad dessa bryggor skulle ha kostat om vi ”bara” beställt dem av en entreprenör. Nu betalade vi bara materielen !

Ny ponton; servicebrygga och vågbrytare.

2019 investerade klubben i en vågbrytande ponton mot nordanvinden. Det var ett spektakulärt skådespel att se hur den enormt tunga pontonen lyftes ner i vår hamnbassäng av en jättelik mobilkran. Pontonen drogs och sköts sedan till sin plats med hjälp av styrpulpetbåtar med utombordare. Före pontonens ankomst hade ett landfäste byggts på land som visade sig passa perfekt för den nya pontonen.
Återigen duktiga medlemmar som skred till verket. Toatömnings-anläggningen flyttades dit och färskvatten-kran installerades också på pontonen som gör att man idag har en perfekt servicebrygga där det också är lätt att lasta i och ur båten från sidan.

Inte längre en allmännyttig förening och miljöarbete.

Under 2019 blev föreningen också skattskydig efter att saken drivits på av Skatteverket. Moms skall nu redovisas ut- och in och skatt skall betalas på eventuell vinst. Efter några år med detta system har vi dock sett att inga stora förändringar skett för medlemmarna. Miljöarbetet fick också nu ett allt större utrymme än förut och tillsammans med Järfälla Kommun kom vi bl a överens om en handlingsplan för miljöarbetet där vi t ex bestämt att inga båtar med giftig bottenfärg skall finnas på någon båt i hamnen år 2024. Alla medlemmar med sådana båtar ska sanera sin sin botten så den blir ”skrovren”. Det betyder ingen färg alls eller endast en godkänd, miljövänlig bottenfärg blir tillåten. Alla nya båtar som kommer till vår hamn skall vara sanerade eller omålade innan ankomst.

En möjlighet att bara köa för en båtplats i KaBK infördes mot en liten årlig avgift, vilket blev mycket populärt. Den som köar har inga förpliktelser, men heller inga rättigheter eller tillgång till anläggningen i föreningen.

Pandemi och jubileum.

Under våren 2020 lamslog Corona-pandemin alla planerade samlingar i föreningen och möten hölls digitalt och avstånd skulle hållas i hamnen, special-arrangemang vid sjösättningar och upptagningar måste till. Inga kaffe-rep eller fester skulle hållas. Allt detta var något som kändes mycket främmande för medlemmarna i en förening som har mycket god sammanhållning och där just samvaron med varandra i arbete och fest gör att stämningen i vår klubb känns sällsynt god – och så närmade sig den mycket efterlängtade 100-års festen…

2021 fyllde alltså Kallhälls Båtklubb 100 år och man kan återigen konstatera att vi är en av kommunens äldsta föreningar. Pandemin satte tyvärr stopp för den planerade 100-årsfesten 2021, men smittoläget släppte under 2022 och vi kunde i stället ordna en rungande fest med nästan 100 deltagare på Ulvsättra loge, den 10 september 2022.
Det blev ett mycket lyckat och och uppskattat evenemang och i det; ett storartat arbete av klubbens festkommitté i ledning av Göran Lengstam.

Nya nycklar mm.

Våren 2021 installerades också ett nytt elektroniskt lås-system i alla föreningens grindar och låsta utrymmen. Det ger bra kontroll på våra nycklar och att de endast finns hos behöriga medlemmar. Skulle en nyckel behöva ”stängas av” så är det lätt gjort och helt elektroniskt.

Eldholmens bastu renoverades under 2022 och 2023 med ny vedeldad ugn och ny panel på insidan mm.

Mycket fina kollage med foton från alla våra stora arbeten och fester samt historik finns under fliken ”KaBK Nytt (arkiv)” Bilder och text är till största del tagna och sammanställda av Elis Pettersson – en fantastisk guldgruva där inte minst klubbens sammanhållning framgår mycket tydligt.

Slutord.
Med de många fina insatser som har utförts under alla dessa 100 år och med den välvilja som funnits och finns bland medlemmarna att bl a ställa upp och jobba, vakta och utveckla hamnen ser vi inga problem med att bibehålla en hamnanläggning i toppskick och en levande ideell förening med god ekonomi och fortsatt fin samvaro – allt för att främja vårt största intresse – båtlivet !