Miljöarbetet i Kallhälls båtklubb

Ett av våra mål är att göra alla medlemmar miljömedvetna så att vi väljer att använda miljömärkta varor framför andra. Vattenbaserad färg ger ett mindre utsläpp av lösningsmedel vid användning och är alltså mer användarvänlig för dig som använder den. Färger som innehåller olika typer av pestisider eller tungmetaller avger dessa i vatten i små mängder för att hålla skadedjur borta. 

Kommer färgen på marken vid ex sliparbeten kommer marken att avge dessa gifter under lång tid. Samla därför alltid upp slipdamm/spill. Propylenglykol innehåller inte någon giftig bas, men tillsatsämnen gör att du fortfarande ska samla upp den när du byter glykol. Töm glykolen i vår miljöcontainer. Vid användning av olika typer av bränslen (bensin eller diesel) ger miljömärkta bränslen typ alkylatbensin eller biodiesel en lägre miljöbelastning än de andra.

Nedan finns två bra hemsidor för information kring båt och miljö:


MILJÖPOLICY OCH INTYG och
AVFALLSHANTERINGSPLAN

Ladda ner klubbens miljöpolicy som beskriver miljöfrågor som vi arbetar med vilka lagar vi som båtklubb måste följa. Alla båtägare skall också lämna ett intyg gällande sin bottenfärg och ev. toa.

BOTTENFÄRGER:
HANDLINGSPLAN FÖR UTFASNING AV GIFTIG BÅTBOTTENFÄRG
OCH INFO OM BOTTENFÄRG

Nedanklubbens handlingsplan för utfasning av giftig båtbottenfärg. Du kan också ladda ner information om vad som gäller bottenfärg i Kallhälls Båtklubb.

Miljömärkning

Vid köp av konsumtionsvaror, ex rengöringsmedel finns en uppsjö av olika märkningar. Svanen, Bra Miljöval och EU Ecolabel är seriösa och oberoende märken som täcker ett brett spektrum av varor och tjänster. Dessa märkningar har också en helhetssyn som omfattar olika typer av miljöaspekter, till exempel energianvändning/ klimatpåverkan, användning av miljöfarliga kemikalier, utsläpp till luft, vatten och mark, och resursanvändning.

Olika miljömärkningar

Miljömärket Svanen

Svanen är Nordens officiella miljömärkning och granskar varors och tjänsters miljöpåverkan under hela livscykeln – från råvara till avfall eller återvinning. Svanen ställer hårda klimat- och miljökrav men också krav på funktion och kvalitet. I dag finns Svanen inom 63 produktgrupper.

Miljömärket EU Ecolabel

EU Ecolabels (tidigare EU-blomman) krav fungerar på samma sätt som Svanen och finns i dag på 26 olika produktområden. Skor, tv-apparater och hotell är exempel på produkter som kan märkas med EU Ecolabel.

Miljömärket Bra Miljöval

Bra Miljöval är Naturskyddsföreningens miljömärke. I dag finns kriterier för bland annat el-energi, persontransporter, papper och textilier.

Råvarumärket KRAV

KRAV verkar för en ökad ekologisk produktion och konsumtion genom att ta fram regler och erbjuda certifiering för KRAV-märket.

Märket visar att produktionen sker utan kemiska bekämpningsmedel och utan konstgödsel, att krav på god djurhållning följs och att producenterna tar socialt ansvar.

Råvarumärket FSC

Forest Stewardship Council är ett internationellt initiativ för att främja ett hållbart skogsbruk utifrån ekologiska, sociala och ekonomiska aspekter. FSC är dock inte samma slags miljömärke som till exempel Svanen och EU Ecolabel eftersom kraven inte ställs utifrån den totala miljöpåverkan för produkten utan endast på träråvarans ursprung.

Råvarumärket EU Ekologiskt

EU:s märke för ekologiska produkter kallas ibland också för EU-axet. Märkningen är frivillig och får användas tillsammans med andra märken. För att få märka en produkt krävs bland annat att produkten innehåller minst 95% ekologiska ingredienser och att produktionen är kontrollerad av ett godkänt kontrollorgan.

Råvarumärket MSC

Marine Stewardship Council arbetar med att skydda världens tillgångar av fisk och skaldjur genom att gynna bästa miljömässiga val.

Hållbarhetsmärket baserade på sociala villkor Fairtrade

Fairtrade är en etisk märkning som syftar till att motverka barnarbete, främja demokrati, miljöhänsyn och en ekologisk produktion samt att förbättra de ekonomiska villkoren för odlare och anställda.